Zapytanie

Parafia rzymskokatolicka                                                                                           Mogilno, 11.05.2017r.
p.w. św. Jana Apostoła      

Benedykta XVI nr 1
88-300 Mogilno
tel. + 48 52 315 24 08
fax + 48 52 315 14 21
biuroparafialne@klasztor.mogilno.com.pl
www.klasztor.mogilno.com.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

( dotyczy: Kontynuacji Konserwacji i Restauracji wyposażenia kościoła św. Jana Apostoła w Mogilnie – snycerskie Zacheuszki w stylu Ludwika XVI i Intarsjowane XVIII w. szafy z zakrystii).

 

W związku z planowaną konserwacją i restauracją wyposażenia kościoła św. Jana Apostoła w Mogilnie – sześciu snycerskich zacheuszek (z XVIII w.) w stylu ludwika XVI i trzech intarsjowanych XVIII w. szaf z zakrystii zapraszamy do złożenia ofert na powyższe prace konserwatorskie, zapoznanie się ze stanem obiektów na miejscu i wykonaniu ich dokładnego obmiaru. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia zakresu prac do realizacji w 2017r. Kod CPV dla zapytania 92311000-4

Zamawiającym jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie, ul. Benedykta XVI 1, 88-300 Mogilno. Zakładany termin realizacji prac od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 roku.

Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe jest po uprzednim umówieniu się, dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie parafii.

Do składania ofert zaproszeni są potencjalni wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają poniższe warunki:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania prac konserwatorsko – restauratorskich wymaganych przepisami prawa (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki specjalności związanej z przedmiotem zapytania – konserwacja malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej – poświadczona za zgodność z oryginałem).
  2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji prac rozumianych jako:

–  w ciągu ostatniego roku realizację przynajmniej jednej z prac w zakresie konserwacji rzeźby polichromowanej XVIII wiecznych i starszych obiektów wpisanych do rejestru zabytków udokumentowanych urzędowym protokołem odbioru przez pracowników Wojewódzkiego lub Miejskiego  Urzędu Ochrony Zabytków – kserokopia  poświadczona za zgodność z oryginałem

– w ciągu ostatniego roku realizację przynajmniej  jednego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków –  XVIII wiecznego, intarsjowanego (konserwacja i restauracja intarsji) udokumentowanego protokołem odbioru przez pracowników Wojewódzkiego lub Miejskiego  Urzędu Ochrony Zabytków – kserokopia  poświadczona za zgodność z oryginałem

  1. Przedłożą listę realizacji konserwatorskich
  2. Udzielą pisemnej gwarancji na planowane do przeprowadzenia prace – zagwarantują minimum 5 lat gwarancji na prace
  3. Ofertę na prace przedłożą w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego według wzoru  opracowanego i zaleconego przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów  Dzieł Sztuki ZPAP – Zasadami wynagradzania konserwatorów dzieł sztuki. Zasady wynagradzania dostępne są  na stronie Biuletynu Konserwatorów Dzieł Sztuki http://www.bikds.art.pl/dokumenty/wyceny.html

Niespełnienie powyższych warunków, niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie lub dostarczenie ich częściowo wyklucza potencjalnego oferenta.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kategoriach:

Nazwa kryterium                             Maksymalna liczba punktów
Cena brutto                                          60

Realizacje                                            30
Gwarancja                                           10
Razem                                                 100

Kryterium „cena brutto” punkty (wartość punktowa) przyznaje się w skali od 0 do 60, gdzie 60 punktów to cena najniższej oferty a pozostałe oferty punktuje się liniowo według następującej formuły arytmetycznej Pn = (Cmin / Cn)*60 gdzie Pn to ilość punktów przyznana ofercie, Cmin to  najniższa cena a Cn to cena oferty badanej.

Kryterium „realizacje” punkty (wartość punktowa) przyznaje się w skali od 0 do 30, gdzie 30 to największa ilość realizacji a pozostałe oferty punktuje się  liniowo według następującej formuły arytmetycznej Pn = (Rn / Rmax)*30 gdzie Pn to ilość punktów przyznana ofercie, Rmax to  największa liczba realizacji a Rn to ilość realizacji oferty badanej.

Kryterium „gwarancja” punkty (wartość punktowa) przyznaje się w skali od 0 do 10, gdzie 10 to najdłuższy czas udzielenia gwarancji a pozostałe oferty punktuje się  liniowo według następującej formuły arytmetycznej Pn = (Gn / Gmax)*10 gdzie Pn to ilość punktów przyznana ofercie, Gmax to  najdłuższa gwarancja a Gn to długość gwarancji oferty badanej.

Zostanie wybrana oferta o największej ilości łącznie uzyskanych punktów.

Ofertę należy przedłożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową / kurierem (decyduje data nadania) do dnia 19.05.2017r. Adres zamawiającego to:  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie, ul. Benedykta XVI 1, 88-300 Mogilno.

Potencjalni wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, w myśl rozumienia przepisów. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.