Zapytanie ofertowe

Mogilno, 07.03.2017r.

Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Jana Apostoła                                                                                                                                            

Benedykta XVI nr 1
88-300 Mogilno
tel. + 48 52 315 24 08
fax + 48 52 315 14 21
biuroparafialne@klasztor.mogilno.com.pl
www.klasztor.mogilno.com.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

( dotyczy stworzenie ogrodu na skarpie przyklasztornej od strony południowej )

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła

Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno
NIP: 557-14-99-314, REGON: 040093938

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodu na skarpie przyklasztornej od strony południowej..
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • Uzupełnienie czarnoziemem terenu na którym będą nasadzenia;
 • Nasadzenie roślinności (drzew i krzewów ozdobnych);
 • zakres obejmuje prace ogrodnicze.
 1. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.07.2017r. do 15.08.2017r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę w formie wyceny kosztów, która powinna zawierać następujące informacje:  wyszczególnienie rodzaju, nazwy i ilość roślinności, ceny jednostkowe oraz koszt całkowity zadania.

            Wycena powinien być:

            – opatrzony pieczątką firmową,

            – posiadać datę sporządzenia,

            – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            – podpisany czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. . Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno do dnia 29.03.2017r.
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu  30.03.2017r. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy telefonicznie wszystkich oferentów.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. klasztor.mogilno.com.pl

 VI. ZAŁĄCZNIKI

 • Projekt.
 • Zdjęcia terenu na którym mają być nasadzenia.
 • Propozycja nasadzeń.