Zapytanie ofertowe

Mogilno, 07.03.2017r.

Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Jana Apostoła                                                                                                                                                 

Benedykta XVI nr 1
88-300 Mogilno
tel. + 48 52 315 24 08
fax + 48 52 315 14 21
biuroparafialne@klasztor.mogilno.com.pl
www.klasztor.mogilno.com.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

( dotyczy prac remontowo-konserwatorskich podziemi /krypt/ kościoła.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła

Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno

NIP: 557-14-99-314, REGON: 040093938

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w kryptach: wschodniej, środkowej i zachodniej znajdujących się pod kościołem. 
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • krypta wschodnia i zejście południowo – wschodnie – ściany krypty wymurowane z bloków
  kamiennych ociosanych z kamieni polnych natomiast sklepienie kolebkowe z tzw. martwicy wapiennej;
 • krypta środkowa i korytarz – wymurowana z ciosów kamienia polnego oraz cegieł, strop wschodniej część krypty wykonany jest z konstrukcji żelbetowej, zachodnia część krypty środkowej przykryta jest sklepieniem kolebkowym tynkowanym, ściany i strop korytarza pokryte są tynkiem wapiennym, w krypcie i korytarzu jest do wykonania także posadzka;
 • krypta zachodnia – ściany krypty wymurowane są z ciosanych kamieni polnych natomiast sklepienie z martwicy wapiennej, w krypcie jest do wykonania także posadzka;
 • zakres obejmuje prace konserwatorskie.
 1. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1.06.2017r. do 15.10.2017r.

IV . OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę w formie konserwatorskiego kosztorysu ofertowego, który powinien być szczegółowy i zawierać następujące elementy:  stronę tytułową, cenę netto i brutto, szczegółową kalkulację kosztów.

            Kosztorys powinien być:

            – opatrzony pieczątką firmową,

            – posiadać datę sporządzenia,

            – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            – podpisany czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Benedykta XVI nr 1, 88-300 Mogilno do dnia 29.03.2017r
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu  30.03.2017r. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy telefonicznie wszystkich oferentów.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. klasztor.mogilno.com.pl

VI. ZAŁĄCZNIKI

            Zdjęcia obiektu.